Wettelijke bepalingen en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. gebruik van onze websites

De inhoud van de websites van Wamiz Nederland is auteursrechtelijk beschermd. Wamiz Nederland staat het bekijken en downloaden van alle inhoud op haar websites uitsluitend toe voor particulier, niet-commercieel gebruik. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, gepresenteerd, verspreid of anderszins geëxploiteerd voor openbare of commerciële doeleinden. De inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Wamiz Nederland niet worden veranderd en op andere websites of netwerkcomputers worden gebruikt.

Het is de gebruiker van de website verboden deze te gebruiken voor onwettige of strafbare gedragingen of om er onwettig en/of aanstootgevend materiaal op weer te geven of te verspreiden. De gebruiker verbindt zich er met name toe geen pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of anderszins schadelijke inhoud, informatie, software of ander materiaal te plaatsen.

Wamiz Nederland behoudt zich het recht voor om onaanvaardbare inhoud zonder nadere kennisgeving te verwijderen. Bovendien behoudt Wamiz Nederland zich het recht voor om gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden schenden, uit te sluiten van het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden. 
Wamiz Nederland wijst erop dat de inzendingen van de gebruikers op de website niet de mening van Wamiz Nederland weerspiegelen.

2. links

Wamiz.nl bevat ook links naar websites van andere aanbieders. Bij de eerste koppeling werd het buitenlandse aanbod gecontroleerd op illegale inhoud. Wamiz Nederland is niet verantwoordelijk voor externe inhoud die via dergelijke kruisverwijzingen toegankelijk is. Indien Wamiz nederland ontdekt of er kennis van neemt dat een aanbieding illegale inhoud bevat, zal deze verwijzing worden verwijderd, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is.

3. Download

Het downloaden van programma's is op eigen risico. Wamiz Nederand is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de installatie en/of het gebruik van software uit de downloadzone, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks de huidige viruscontroles wordt aansprakelijkheid voor schade en stoornissen veroorzaakt door computervirussen uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

4 Garantie en aansprakelijkheid

De informatie op onze websites wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Tegelijkertijd spant Wamiz Nederland zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op de website actueel is. Wamiz Nederland staat echter niet in voor de volledigheid of geschiktheid ervan voor bepaalde doeleinden. Het gebruik van de inhoud van de websites geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

De aansprakelijkheid van Wamiz Nederland voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot schade die door Wamiz Nederland of haar plaatsvervangers of opdrachtnemers opzettelijk, door grove nalatigheid of door lichte nalatigheid in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is veroorzaakt. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van Wamiz Nederland beperkt tot het bedrag van de typische en voorzienbare schade bij vergelijkbare transacties van deze aard. Aanspraken op schadevergoeding op grond van garanties of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Indien u uw mobiele telefoonnummer en/of uw e-mailadres in het kader van het gebruik van de op de website aangeboden diensten op algemeen toegankelijke wijze openbaar maakt, dient u er rekening mee te houden dat Wamiz Nederland niet aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, in het bijzonder het ontvangen van ongewenste oproepen en/of e-mails etc..

5. handelsmerkrechten

Het is derden niet toegestaan gebruik te maken van alle handelsmerken, logo's en tekens.

Privacybeleid voor consumenten en zakelijke partners

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij op verantwoorde wijze omgaan met uw persoonlijke gegevens, die wij van u als consument of zakenpartner ontvangen wanneer u onze websites gebruikt en zowel online als offline met ons communiceert. Wij nemen alle nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te allen tijde te voldoen aan de toepasselijke nationale en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze gegevensbeschermingsvoorwaarden geven informatie over de manier waarop Wamiz Nederland uw gegevens verwerkt. Ze hebben betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzamelingsactiviteiten, waaronder persoonsgegevens die we verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, diensten voor consumentenbetrokkenheid, verkooppunten, evenementen en zakelijke contacten. De verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in het kader van een website is het bedrijf dat in het impressum van de desbetreffende website wordt genoemd.

Charter voor deelname aan producttests

Inleidende bepalingen

Dit handvest legt de voorwaarden vast voor deelname en betrokkenheid bij producttests op de website wamiz.com ("de website"), die de gebruiker erkent en aanvaardt na het lezen van dit handvest en bevestigt door zijn aanvraag voor een producttest in te dienen op de desbetreffende pagina van de website.

 1. De toepassing
 2. Selectie van testers
 3. Testen en evalueren van producten
 4. Deelname van de testers
 5. Gebruik van de website of online of mobiele producten en diensten
 6. Beheer van de inhoud

Uitgever van de website

Wamiz SAS met een aandelenkapitaal van 31.185,85 euro

Handelsregister Parijs nr. 509 958 187

Hoofdkantoor: 10 rue du Rendez-vous 75012 Parijs, Frankrijk

Tel: +33 (0)1 43 47 26 90

E-mail: contact@wamiz.nl

Editorial management : Sébastien Courtin-Pieruccetti

 

Hosting provider

Microsoft Azure met een aandelenkapitaal van 10.000.000 euro

37 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk

Tel: 0800-916-603

Alleen de uitgever van de website is bevoegd de voorwaarden vast te stellen voor de verstrekking aan het publiek, het gebruik en de raadpleging van de informatie die is opgenomen en opgeslagen in de databanken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem dat wordt gebruikt voor de publicatie van de on-linedienst.

Gebruiker

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de Website, ongeacht zijn hoedanigheid (privé- of professionele gebruiker), zijn locatie, de manier waarop hij zich toegang verschaft tot de Website, het doel en de bedoeling van de toegang tot de op de Website gepubliceerde informatie, is een gebruiker van de Website.
De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op de risico's die inherent zijn aan het internet, in het bijzonder met betrekking tot:

 • gebrek aan veiligheid bij de overdracht van gegevens;
 • niet-gegarandeerde constante beschikbaarheid van de Site of van de verschillende diensten die door de Site worden aangeboden.

In geen geval is de Uitgever aansprakelijk voor deze risico's en hun nadelige gevolgen voor de Gebruiker, ongeacht de omvang ervan.

Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, software en hardware te beschermen tegen aanvallen door virussen of andere kwaadaardige programma's die via de Website of de gepubliceerde informatie kunnen worden verspreid.

De Gebruiker kan zich niet beroepen op moeilijkheden bij de toegang tot de Website omdat de toegang tot de informatie in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Om in behandeling genomen te worden, moet elke klacht van de Gebruiker per post naar de Uitgever op het volgende adres gestuurd worden: 10 rue du Rendez-vous 75012 Parijs of per e-mail naar contact@wamiz.nl per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het hierboven vermelde adres.

Door zich toegang te verschaffen tot de Site, erkent en aanvaardt de Gebruiker zonder voorbehoud de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Een Gebruiker die zich op de Site registreert, wordt een "Lid" genoemd.

Een lid dat is geselecteerd om deel te nemen aan producttests wordt een "tester" genoemd.

Inhoud

Alle berichten, documenten, informatie, foto's, video's, gegevens of andere inhoud van welke aard dan ook die door een Lid worden ingediend door deze te uploaden naar de Website, per e-mail of via de sociale netwerken. Inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, een recensie van producten of diensten die op de Site worden aangeboden, een foto van een product, een persoonlijke video, berichten die op het forum of blogs van de Site worden geplaatst.

Actie

Elke bijdrage of actie die door een Lid op de Site wordt ondernomen. Acties zijn bijvoorbeeld het deelnemen aan een producttest, het schrijven van een recensie, het plaatsen van een bericht op het forum of de blog van de Site, het toevoegen of indienen van foto's of video's, het voorleggen van producten. Deze lijst is niet exhaustief en omvat alle acties die de Website momenteel en in de toekomst aan zijn leden aanbiedt.

Intellectuele eigendom

De site Wamiz.com en de onderdelen ervan (tekeningen, foto's, teksten, enz.) zijn het volledige eigendom van Wamiz. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site is alleen toegestaan met toestemming van Wamiz. De informatie op deze website heeft een exemplarisch karakter en houdt geen enkele contractuele aansprakelijkheid in vanwege Wamiz.

Handelsmerken

Wamiz is een in Frankrijk beschermd handelsmerk. Het gebruik van dit merk en van alle andere merken van de uitgever of van derden, met inbegrip van beeldmerken of logo's, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, kan leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging van de gebruiker.

Persoonlijke gegevens

Voor informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van de verstrekte informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Database

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de Code de la propriété intellectuelle, is Wamiz de producent en eigenaar van de databanken "Wamiz" die de Website vormen. Door u toegang te verschaffen tot deze site, erkent u dat de gegevens die zich daarop bevinden wettelijk beschermd zijn en dat u, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 01.07. 98, is het u uitdrukkelijk verboden om op enigerlei wijze en in enigerlei vorm, direct of indirect, op welk opslagmedium dan ook, de gehele inhoud of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databases op de website die u bezoekt, te extraheren, te recyclen, op te slaan, te reproduceren, te reproduceren of op te slaan, of om kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen daarvan te extraheren of te recycleren, indien dit duidelijk buiten de normale gebruiksvoorwaarden valt."[SL2] 

I De toepassing

De Website biedt periodiek "producttest"-promoties aan waarbij mensen gratis door klanten of partnerbedrijven verstrekte producten of diensten ontvangen om deze te gebruiken en vervolgens te beoordelen.

In de regel worden de producttests uitgevoerd door de website.

Deelname aan de producttests is vrijwillig en gratis.

Om deel te nemen aan een producttest, moet de gebruiker naar de aanmeldingspagina van de Website gaan, het deelnameformulier invullen, de Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaarden en zijn/haar deelname bevestigen.

Deelname aan een Producttest is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • Het staat de gebruiker vrij al dan niet in te gaan op een aanvraag voor producttesten.
 • Deelname aan producttests staat alleen open voor personen van 18 jaar en ouder. Het gebruik is beperkt tot privé-doeleinden voor het huisdier dat het product test.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruikersnaam te kiezen die inbreuk maakt op de rechten van derden, met name op hun eigendomsrechten zoals merknamen, of die in strijd is met de openbare orde.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe bij zijn inschrijving volledige, juiste en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Voor informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van de verstrekte informatie, gelieve ons privacybeleid te lezen (link).
 • De gebruiker verbindt zich ertoe zich in te schrijven onder zijn eigen naam en voor zijn eigen huishouden (zelfde naam en postadres). Deelneming voor rekening van verscheidene derden is verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe derden geen gebruik te laten maken van zijn account.

Het aanvraagformulier voor deelname aan een producttest moet te goeder trouw worden ingevuld en kan variëren naargelang van het geteste product. Voor meer informatie over de verstrekte gegevens, gelieve ons privacybeleid te lezen (link).

Om te worden geselecteerd voor deelname aan een producttest en dus een product te ontvangen of een dienst te gebruiken, moet de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voldoen aan de criteria die voor de selectie van testers van het betrokken product zijn vastgesteld,
 • woonachtig zijn in het referentieland van de aankondiging van de producttest,
 • uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven dat zij aan de betrokken producttest wensen deel te nemen door te klikken op "Ik doe mee" of "Deelnemen".

Door zijn e-mailadres in een formulier in te vullen, ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van zijn aanvraag voor de producttest. Deze ontvangstbevestiging vormt geen bevestiging van deelname en houdt niet in dat u als tester aan de producttest deelneemt.

II Selectie van testers

Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden selecteert de Website de Gebruikers die deelnemen aan een Producttest uit de Leden die zich voor die Producttest hebben geregistreerd.

Het aantal deelnemers aan een producttest kan variëren, met name naar gelang van het aantal aangeboden producten of diensten.

Door in een formulier zijn e-mailadres op te geven en, afhankelijk van de testvoorwaarden, door een extra vragenlijst in te vullen, ontvangt de gebruiker een voorselectie-e-mail waarin zijn deelname wordt bevestigd. Deze ontvangstbevestiging vormt geen bevestiging van deelname en houdt niet in dat u als tester aan de producttest deelneemt.

Elke gebruiker die als producttester wordt geselecteerd, ontvangt een e-mail ter bevestiging van de selectie.

De Website behoudt zich het recht voor om een selectie voor een Product Test op te schorten of in te trekken om welke reden of motief dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

III Producttest en -evaluatie

Bovendien verbindt elke geselecteerde gebruiker zich ertoe om, na bevestiging van zijn selectie en identiteit, binnen een redelijke termijn, maar niet later dan één maand na ontvangst van het product, het ontvangen product te gebruiken en een gedetailleerde en persoonlijke evaluatie ervan te publiceren via de per e-mail ontvangen link.

Indien de gebruiker geen recensie publiceert, kan hij/zij tijdelijk of definitief worden uitgesloten van de producttests.

De testproducten die door de Site of de Partner aan een tester worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor het testen van producten en mogen niet worden verkocht.

Indien een product beschadigd, onvolledig of onbruikbaar is bij ontvangst ten gevolge van verzendingsproblemen, verlies van een zending door een vervoerder, onbeschikbaarheid van een product of dienst, of enige andere reden buiten de controle van de Site, zal de Site niet aansprakelijk worden gesteld of gehouden zijn tot schadevergoeding.

Voorts kan een product, indien het niet naar behoren functioneert of om welke reden dan ook niet aan de verwachtingen of consumptiegewoonten van een lid voldoet, niet worden geruild, vervangen of geretourneerd. De website aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid.

IV Deelname van de testers

De status van tester wordt aan een lid toegekend na beantwoording van de voorselectiemail van de site.

Elke tester erkent als enige en exclusief verantwoordelijk te zijn voor elke handeling of publicatie van inhoud en aanvaardt aldus alle juridische gevolgen.

Voorts verbindt elke Tester zich ertoe de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven. De tester verbindt zich er met name toe geen ongepaste verklaringen, afbeeldingen of links naar websites met ongepaste inhoud te verspreiden. Dit omvat in het bijzonder

 • beledigende, denigrerende, lasterlijke, bedreigende, racistische of xenofobe inhoud of inhoud die de eer, integriteit of reputatie van anderen aantast,
 • inhoud die aanzet tot discriminatie of haat op grond van afkomst, lidmaatschap of niet-lidmaatschap van een bepaalde etnische groep, natie, ras of godsdienst,
 • pornografische of pedofiele inhoud,
 • inhoud die aanzet tot misdrijven, misdaden, terroristische daden, verheerlijking van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, zelfmoord,inhoud die in het algemeen in strijd is met de geldende wetten en verordeningen, de openbare orde en/of de goede zeden.

Elke tester verbindt zich er tevens toe de rechten van derden te eerbiedigen, in het bijzonder:

 • Persoonlijke rechten (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, enz.)
 • Handelsmerkrechten; in dit verband verbindt het lid zich ertoe,
 • geen beledigende, kleinerende of lasterlijke opmerkingen te maken over een merk, een bedrijf of een andere rechtspersoon,
 • geen oneerlijke mening te uiten over een product of dienst die op de website wordt aangeboden
 • de intellectuele-eigendomsrechten van handelsmerken (merken, octrooien, logo's, gebruiksmodellen) te eerbiedigen
 • auteursrechten en naburige rechten; in dit verband verbindt het lid zich ertoe
 • geen inbreuk te maken op de auteursrechten van derden, ongeacht of het om rechtspersonen of natuurlijke personen gaat
 • de inhoud van de Website niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te verkopen, aan derden over te dragen of te kopiëren
 • op verzoek van Wamiz aan te tonen dat hij de eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die hij op de website publiceert.

Ten slotte verbindt elke tester zich ertoe om, in het kader van zijn activiteiten op de site

 • Niet om andere leden of testers om te leiden naar concurrerende sites,
 • geen reclame te maken voor een merk of dienst die concurreert met de Site, een fabrikant of een commerciële onderneming van welke aard dan ook,
 • geen kunstgrepen te gebruiken die de werking van de Site kunnen verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanbieden van Inhoud,
 • geen recensie te schrijven over een product of dienst dat hij/zij niet eerder persoonlijk en naar behoren heeft gebruikt.

V Gebruik van de website of online of mobiele producten en diensten.

Via de website kan men informatie over huisdieren en producten verkrijgen, beoordelingen van webgebruikers bekijken en deelnemen aan producttests.

De ingelogde gebruiker kan de website en de aangeboden diensten gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het deelnemen aan productproeven of -recensies, het plaatsen van berichten en recensies (in de vorm van opmerkingen, foto's of video's) die toegankelijk zijn voor andere gebruikers van de Website.

De gebruiker moet de toepasselijke wetgeving naleven, de rechten van derden respecteren en zich beleefd en respectvol gedragen ten opzichte van andere gebruikers wanneer hij de Website en de daarop aangeboden diensten gebruikt. In geval van niet-naleving van de verplichtingen met betrekking tot uitwisselingen met andere gebruikers, behoudt Wamiz zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te blokkeren.

VI Beheer van de inhoud

Leden of Testers zijn elk alleen verantwoordelijk voor de Inhoud die zij formuleren of rechtstreeks op de Website plaatsen.

De Website is niet aansprakelijk voor enige Inhoud die rechtstreeks door een Gebruiker, Lid of Tester op de Website wordt geplaatst. Zij stelt echter alles in het werk om dergelijke inhoud te controleren nadat deze rechtstreeks door leden of testers is geplaatst.

De leden of de testers dragen aan de Site onvoorwaardelijk, onherroepelijk en exclusief alle intellectuele en industriële eigendomsrechten over met betrekking tot de Inhoud die via de Site of op een andere manier ter beschikking wordt gesteld, geleidelijk naarmate deze wordt gecreëerd, op om het even welke drager, in om het even welke vorm en in om het even welke staat van afwerking. De aldus overgedragen rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de rechten van reproductie, aanpassing, vertaling, gebruik, exploitatie en weergave, zoals omschreven in de Code de la propriété intellectuelle, voor de gehele wereld, op alle bestaande of toekomstige dragers en voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik door de site van de inhoud die door een lid of een tester is verstrekt, kan binnen 3 jaar plaatsvinden. Dit recht blijft onder alle omstandigheden bij de Website, in het bijzonder na het gehele of gedeeltelijke verlies van het lidmaatschap, om welke reden dan ook.

Elk lid of tester geeft de Website toestemming om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wissen, te kopiëren, te verspreiden of te reproduceren. In het bijzonder geeft elk lid de Website toestemming om de inhoud die hij/zij levert commercieel te exploiteren over de hele wereld en op elke bestaande of toekomstige drager, in welke vorm dan ook. Deze inhoud kan ook via de sociale netwerken worden verspreid.

Bovendien erkent elk lid of elke tester dat de Website de door hem verstrekte inhoud of de reproductie ervan, geheel of gedeeltelijk, kan herzien, vertragen, later gebruiken of niet gebruiken, zonder dat de Website zijn handelingen moet rechtvaardigen. De Website mag met name geen recensies gebruiken of publiceren die door een Lid op de Website zijn geschreven en die afbreuk doen aan het begrip of het algemene uiterlijk van de Website (bijvoorbeeld door het gebruik van onjuiste termen, een moeilijk te begrijpen spelling of zinsbouw, of door overal in hoofdletters te schrijven).

Elk lid of tester erkent ook dat de Site de vorm van de inhoud die hij of zij levert kan wijzigen - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de spelling of grammaticale structuur van tekst, de kwaliteit of grootte van foto's of video's - om ze aan te passen voor verspreiding op de Site en het begrip ervan door de webgebruikers.

Elk Lid of Tester garandeert uitdrukkelijk aan de Site het onbeperkte vruchtgebruik van de overgedragen rechten tegen elke inbreuk, vordering, afstand of eis door een derde partij.

In het bijzonder verbindt elk Lid of Tester zich ertoe de Uitgever te vrijwaren tegen elke vordering in verband met de geleverde Inhoud, ingesteld door een derde die een inbreuk op rechten stelt, en in het bijzonder tegen elke vordering wegens namaak, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, oneerlijke concurrentie of parasitaire concurrentie, ingesteld door een derde op grond van een eigendomsrecht of een ander recht dat hem toebehoort. Elk lid of tester verbindt zich ertoe de uitgever schadeloos te stellen voor alle schade en kosten, in het bijzonder de gerechtskosten, die de site in dit verband heeft geleden of nog zal lijden, alsook de uitgever schadeloos te stellen voor de schade die hij hierdoor lijdt.

In geval van een gerechtvaardigde klacht van een derde of om enige andere reden behoudt de Site zich het recht voor om de door een Lid of Tester in het kader van de Site geleverde inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en dit Lid tijdelijk of definitief van de Site uit te sluiten.

Als onderdeel van deelname aan de Producttests kan de Tester verschillende soorten inhoud in verband met de Producttests indienen op de Website of vrij op een website die geen eigendom is van Wamiz of een van haar filialen door deze in te dienen via e-mail of andere middelen, zoals contactrapporten, verslagen, afbeeldingen, audio- en videobestanden, opmerkingen, of door deze te delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram van de Website; deze inhoud wordt "Testresultaten" genoemd.

De tester verleent de website de volgende specifieke gebruiksrechten op alle testresultaten:

 • Testresultaten zijn alleen bedoeld voor intern gebruik: De Website zal een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij recht hebben om de testresultaten die door de Tester worden ingediend, te gebruiken voor interne doeleinden van de Website tijdens de duur van zijn wettelijke bescherming.
 • Testresultaten gedeeld met partner: De Website heeft het recht om de door u gemaakte testresultaten te delen met de Partner wiens product u heeft getest, om hen te informeren over de voortgang van het project (bijv. met afbeeldingen van de resultaten) voor hun interne evaluatie.
 • Testresultaten die voor commerciële doeleinden worden verspreid: Zowel de Website als de Partner hebben het recht om de testresultaten geheel of gedeeltelijk te publiceren, te reproduceren, te distribueren, beschikbaar te stellen aan het publiek (bijv. in de vorm van gedrukt materiaal zoals folders en brochures of in digitale vorm zoals nieuwsbrieven, presentaties, online banners, etc.), in welke vorm dan ook, op elk type drager en media naar keuze van de Website of Partner of op de sociale netwerken van de Website of Partner.
 • Als een tester producten van onze partners aanbeveelt of informatie over het product betreffende hen deelt met derden, moet de tester aangeven dat hij deelneemt aan een producttest. De tester moet altijd eerlijk zijn wanneer hij zijn mening over het product geeft. Kritiek is uitdrukkelijk toegestaan.

Alle persoonlijke informatie die op de website wordt verstrekt, wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid (link), dat u kunt inzien.